Nynäs Fastighetsägarförening.

                            STADGAR

        § 1.        Föreningens namn är: Nynäs Fastighetsägareförening.

 

        § 2.        Föreningen, som är en intresseförening, skall bevaka och

                       tillvarataga fastighetsägarnas i Nynäs, Gävle kommun,

                      gemensamma intressen mot stat, kommun, myndigheter och

                      eventuella andra parter.

                      Föreningen skall även verka för ett bevarande av Nynäs karaktär

                      av enhetligt område med närbelägna rekreationsmöjligheter och

                      därmed befintlig verksamhet.

 

        § 3.        Föreningsbeslut i löpande ärenden kan tagas av styrelsen om

                      minst tre medlemmar är eniga därom.

                      För föreningen viktigare beslut skall fattas vid särskilt

                      sammankallat medlemsmöte alternativt årsmöte.

 

        § 4.        Varje fastighetsägare inom  Nynäs må bli medlem i föreningen.

                      Medlemskap erhålles årsvis genom inbetalning av på senaste

                      årsmöte fastställd medlemsavgift.

 

        § 5.        Medlem som önskar utträde ur föreningen har ingen rätt att

                      återfå erlagda avgifter.

 

        § 6.        Styrelsen skall bestå av fem ( 5 ) ledamöter  och två ( 2 ) suppleanter

                       som väljs på årsmöte:

                       Styrelseledamot                   Valperiod                   Nyval

                      Ordförande                             1-årsmandat             Varje år

                       Vice ordförande                   2-årsmandat              Jämt årtal

                      Sekreterare                            2-årsmandat              Ojämt årtal

                      Kassör                                    2-årsmandat              Jämt årtal

                      Ordinarie ledamot nr 1        2-årsmandat              Ojämt årtal

                      Suppleant nr 1                      2-årsmandat              Jämt årtal

                      Suppleant nr 2                      2-årsmandat              Ojämt årtal

                            

        § 7.        Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

 

        § 8.        För granskning av föreningens räkenskap och styrelsens för-

                      valtning skall årligen utses en ( 1 ) revisorer jämte en suppleant.

 

        § 9.        Årsmöte skall hållas före april månads utgång.

 

        § 10.      Extra sammanträde skall hållas då minst 10 medlemmar gör

                      skriftlig framställan till styrelsen om detta eller om

                      styrelsen själv fattar sådant beslut.

 

        § 11.      Kallelse till årsmöte skall ske genom anslag i Nynäs eller

                      genom kallelse via postlåda minst 7 dagar före.

 

        § 12.      Kallelse till extra möte skall ske enligt §11 dock

                       senast 3 dagar före.

 

        § 13.      Vid årsmöte skall förekomma:

                      Styrelsens verksamhetsberättelse

                      Kassarapport

                      Revisionsberättelse

                      Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen

                      Val av styrelseledamöter och suppleanter

                      Val av revisor och suppleant

                      Årsavgiftens storlek

                      Arvode till styrelse och revisorer

                      Skrivelser och svar, samt övriga frågor som hänskjutits till

                      avgörande på årsmötet.

 

        § 14.     Föreningens firma tecknas av ordförande eller kassör var

                      för sig.

 

        § 15.     Upplösning av föreningen kan ej ske så länge 25 medlemmar

                      önskar att den samma skall bestå.

                      Upplöses föreningen skall dess medel tillfalla Rädda Barnen.

 

        § 16.     Ändring av föreningens stadgar kan beslutas på årsmöte om

                      2/3-dels majoritet erhålles.

 

                      Stadgarna antagna på årsmötet 1993-03-22, samt reviderade

                      till sin nuvarande lydelse vid årsmötet 2012-04-25.

Hem